Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Internet làm lây lan đồng tính'

Internet làm lây lan đồng tính'
- Kavya Reddy cho biết, cha mẹ cô không có nhiều kiến thức về giới tính. ... phải là thời điểm thích hợp để công khai xu hướng tính dục của bản thân.

Follow by Email