Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Hơn một nửa số nam thanh thiếu niên LGBT từng muốn tự tử

Hơn một nửa số nam thanh thiếu niên LGBT từng muốn tự tử
- Đó là kết quả từ khảo sát của các nhà nghiên cứu được công bố mới đây tại Học viện Nhi khoa tại Mỹ khi nghiên cứu về nhóm thanh thiếu niên LGBT ...

Follow by Email