Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Giới trẻ Hồng Kông và hội chứng 'nghiện' anime người lớn

Giới trẻ Hồng Kông và hội chứng 'nghiện' anime người lớn
- Làn sóng' phim đen nảy sinh từ sự bất cập trong giáo dục giới tính? ... “Dòng phim người lớn có xu hướng thể hiện hình tượng người phụ nữ luôn ...

Follow by Email