Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Cộng đồng LGBT tại TP.HCM nhận được sự ủng hộ từ việc làm thiện nguyện

Cộng đồng LGBT tại TP.HCM nhận được sự ủng hộ từ việc làm thiện nguyện
- Hưởng ứng mùa lễ Vu Lan, cộng đồng LGBT tại TP.HCM đã cùng nhau tổ chức buổi văn nghệ thiện nguyện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Follow by Email