Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Cộng đồng LGBT tại Malaysia nơm nớp lo sợ sau vụ phạt đánh công khai

Cộng đồng LGBT tại Malaysia nơm nớp lo sợ sau vụ phạt đánh công khai
- hơn nữa trong việc thu hẹp chênh lệch thu nhập giới tính, tình trạng kỳ thị dựa trên sắc tộc, niềm tin, giới tính, khuyết tật hay xu hướng tình dục".

Follow by Email