WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT tại Malaysia nơm nớp lo sợ sau vụ phạt đánh công khai

Cộng đồng LGBT tại Malaysia nơm nớp lo sợ sau vụ phạt đánh công khai
- hơn nữa trong việc thu hẹp chênh lệch thu nhập giới tính, tình trạng kỳ thị dựa trên sắc tộc, niềm tin, giới tính, khuyết tật hay xu hướng tình dục".

Follow by Email