Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Chuyện tình 13 năm của cặp đồng tính nữ: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý nếu cha mẹ từ bỏ và không tham ...

Chuyện tình 13 năm của cặp đồng tính nữ: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý nếu cha mẹ từ bỏ và không tham ...
- Cô chia sẻ: "Ba mẹ tôi đã có cái nhìn về LGBT rất cởi mở khi họ cùng nhau tham gia chuyến du lịch ở nước ngoài. Chính nhờ việc tiếp xúc với những ...

Follow by Email