Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Chương trình về người đồng tính và chuyển giới thắng lớn tại Emmy 2018

Chương trình về người đồng tính và chuyển giới thắng lớn tại Emmy 2018
- Tuy nhiên, đây chỉ là cái nền để nhà sản xuất Ryan Murphy truyền đi thông điệp về nạn phân biệt đối xử nhắm tới người LGBT (đồng tính, song tính ...

Follow by Email