Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Cần phải làm gì khi việc 'come out' không được gia đình ủng hộ?

Cần phải làm gì khi việc 'come out' không được gia đình ủng hộ?
- Bên cạnh đó, cũng cần phải có một đời sống lành mạnh, văn minh, phải cho bố mẹ hiểu được LGBT là như thế nào? Là người đồng hành xoá tan đi ...

Follow by Email