Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Cần làm gì đối với hành vi bắt nạt trẻ em LGBT xảy ra trong trường học?

Cần làm gì đối với hành vi bắt nạt trẻ em LGBT xảy ra trong trường học?
- dạng giới, Xu hướng tính dục (SOGIE) cũng như việc phòng chống phân biệt đối xử đối với người LGBT, đặc biệt là cho trẻ em trong độ tuổi 12-15.

Follow by Email