WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

Cần làm gì đối với hành vi bắt nạt trẻ em LGBT xảy ra trong trường học?

Cần làm gì đối với hành vi bắt nạt trẻ em LGBT xảy ra trong trường học?
- dạng giới, Xu hướng tính dục (SOGIE) cũng như việc phòng chống phân biệt đối xử đối với người LGBT, đặc biệt là cho trẻ em trong độ tuổi 12-15.

Follow by Email