Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月24日星期一

Các bậc cha mẹ nói gì về hôn nhân bình phong và chuyện công khai của cộng đồng LGBT?

Các bậc cha mẹ nói gì về hôn nhân bình phong và chuyện công khai của cộng đồng LGBT?
- Đúng như tên gọi, PFLAG ra đời với mục tiêu lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và tư vấn cho những người “con” thuộc cộng đồng LGBT đang phải đối ...