Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月19日星期三

Anh: Sốc với tỉ lệ người LGBT tự tử vì bị bạo hành gia đình

Anh: Sốc với tỉ lệ người LGBT tự tử vì bị bạo hành gia đình
- Người LGBT dễ bị bạo hành thể chất lẫn tình dục bởi người yêu hoặc thành viên trong gia đình. Một số bị tổn thương tinh thần nặng nề và đã tự tử.