WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

75% dân số thế giới hiện sống tại những quốc gia phi hình sự hóa đồng tính

75% dân số thế giới hiện sống tại những quốc gia phi hình sự hóa đồng tính
- Số lượng người LGBT tại Ấn Độ ước tính vào khoảng 78 triệu người, gần bằng với dân số của Đức. Chính vì thế, quyết định của Tòa án Tối cao ...

Follow by Email