Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

75% dân số thế giới hiện sống tại những quốc gia phi hình sự hóa đồng tính

75% dân số thế giới hiện sống tại những quốc gia phi hình sự hóa đồng tính
- Số lượng người LGBT tại Ấn Độ ước tính vào khoảng 78 triệu người, gần bằng với dân số của Đức. Chính vì thế, quyết định của Tòa án Tối cao ...

Follow by Email