Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

4 bộ phim đồng tính nữ của Hàn Quốc khiến người xem ám ảnh nhất

4 bộ phim đồng tính nữ của Hàn Quốc khiến người xem ám ảnh nhất
- Memento Mori là bộ phim khai thác đề tài về cộng đồng LGBT đầu tiên của Hàn Quốc. Bộ phim được phát hành vào năm 1999. Câu chuyện kể về tình ...

Follow by Email