Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Xây dựng văn hoá học đường - một hướng đi quan trọng của ngành giáo dục

Xây dựng văn hoá học đường - một hướng đi quan trọng của ngành giáo dục
Xử lý tình huống từ kinh nghiệm thực tiễn ... Trên thực tế, bà Hương nhận được rất nhiều tâm sự của học sinh về giới tính, tâm lý, quan hệ giữa bạn bè ...

Follow by Email