Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Vũ Cát Tường hóa đàn ông để làm hoàng tử bé cô đơn

Vũ Cát Tường hóa đàn ông để làm hoàng tử bé cô đơn
- Vũ Cát Tường rất được lòng fan thuộc cộng đồng LGBT (người thuộc giới tính thứ ba). Chính lực lượng fan này đã giúp Vũ Cát Tường sở hữu được ..

Follow by Email