Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Trung Quốc dự định bỏ kế hoạch hóa gia đình

Trung Quốc dự định bỏ kế hoạch hóa gia đình
- Trước những lo lắng về việc dân số đang có xu hướng già hóa và tỷ lệ sinh giảm, Trung Quốc ... Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc mất cân bằng giới tính (nam nhiều hơn nữ) cũng có thể sẽ gây ra một số vấn đề xã hội.

Follow by Email