Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月9日星期四

Tình dục quan trọng với đàn ông ra sao?

Tình dục quan trọng với đàn ông ra sao?
- Đàn ông có xu hướng tập trung vào tình dục. ... Từ bao giờ chúng ta cho rằng, chỉ có phụ nữ mới có đặc quyền được khen là trông rạng rỡ, thơm tho, ...