Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi người đồng tính 'quan hệ' lần đầu tiên

Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi người đồng tính 'quan hệ' lần đầu tiên
- Cuộc khảo sát này được thực hiện trên 1000 người ở các xu hướng tính dục ... Minh là gay nhưng vẫn che giấu giới tính thật và kết hôn với Hoa sau 6 ...

Follow by Email