Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月8日星期三

Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi người đồng tính 'quan hệ' lần đầu tiên

Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi người đồng tính 'quan hệ' lần đầu tiên
- Số liệu thống kê được công bố bởi Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho thấy số lượng người Anh công khai thuộc cộng đồng LGBT đã đạt 2%.