Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月1日星期三

Sau 3 năm, cặp đôi "dễ thương nhất cộng đồng LGBT Việt" thay đổi thế nào?

Sau 3 năm, cặp đôi "dễ thương nhất cộng đồng LGBT Việt" thay đổi thế nào?
- Tòng tên thật là Thái Bình Dương, sinh năm 1992, còn Fệ là Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 1995. Tòng - Fệ từng gây bão MXH và cộng đồng LGBT ...