Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Saffron - món quà sức khỏe dành tặng mẹ cha mùa Vu Lan

Saffron - món quà sức khỏe dành tặng mẹ cha mùa Vu Lan
- Phận làm con không ai không mong ước cha mẹ được mạnh khỏe trong những năm tháng cuối đời. Chính vì thế, món quà sức khỏe luôn được rất ...

Follow by Email