Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Nhóm nghệ sĩ múa LGBT của Campuchia gây ấn tượng với những điệu vũ truyền thống

Nhóm nghệ sĩ múa LGBT của Campuchia gây ấn tượng với những điệu vũ truyền thống
- Lần đầu tiên, một đoàn nghệ thuật LGBT từ Campuchia đã 'mê hoặc' khán giả quốc tế với điệu vũ apsara truyền thống. Bộ môn múa nổi tiếng hơn ...

Follow by Email