Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Netflix bị chỉ trích vì mục 'LGBTQ' hầu hết là phim gay

Netflix bị chỉ trích vì mục 'LGBTQ' hầu hết là phim gay
- Cuối tuần qua, một người dùng Twitter tại Anh đã công khai chỉ trích kênh chiếu phim trực tuyến Netflix vì sự thiếu đa dạng của hạng mục “LGBTQ” và ...

Follow by Email