Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月7日星期二

Mỹ: 13 người đàn ông bị bắt vì 'quan hệ' nơi công cộng

Mỹ: 13 người đàn ông bị bắt vì 'quan hệ' nơi công cộng
- Họ có thể bị mất việc vì Florida chưa có những chính sách bảo vệ người thuộc cộng đồng LGBT. Ngoài ra 13 người đàn ông này có thể bị xa lánh bởi ...