Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月8日星期三

MXH 'dậy sóng' với màn phản biện mạnh mẽ của Đào Bá Lộc trước phản ứng của phụ huynh khi ...

MXH 'dậy sóng' với màn phản biện mạnh mẽ của Đào Bá Lộc trước phản ứng của phụ huynh khi ...
- Cho nên cách giải quyết phải là phụ huynh cần hiểu biết hơn về các xu hướng giới tính mới ngày nay. Từ việc đầy đủ kiến thức, họ mới có thể dạy dỗ ...