Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月7日星期二

Mối tình đồng tính của nữ ca sĩ Hong Kong vừa nhảy lầu tự tử

Mối tình đồng tính của nữ ca sĩ Hong Kong vừa nhảy lầu tự tử
- Ellen Khải Đồng có xu hướng tình dục đồng giới từ thời còn đi học, tuy nhiên cô không dám nói với ai, kể cả người thân cận. Năm 25 tuổi, cô gặp nữ ...