Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Lời khuyên đơn giản giúp gan khỏe mạnh

Lời khuyên đơn giản giúp gan khỏe mạnh
- Dưới đây là một số lời khuyên đơn giản dễ làm để thúc đẩy gan khỏe mạnh: Ăn đủ và cân bằng: Hầu hết những thứ chúng ta ăn phải đi qua gan.

Follow by Email