Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Điều gì sẽ xảy ra sau khi nhiễm vi rút HIV?

Điều gì sẽ xảy ra sau khi nhiễm vi rút HIV?
- Kết quả xét nghiệm dương tính chỉ có nghĩa là bạn đang có HIV trong máu. Các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm tư vấn về HIV/AIDS sẽ chỉ dẫn ...

Follow by Email