Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月28日星期二

Hôn nhân của người đồng tính và người chuyển giới khác nhau như thế nào?

Hôn nhân của người đồng tính và người chuyển giới khác nhau như thế nào?
- Chiều 26/8, buổi hội thảo Hạnh phúc lứa đôi LGBT do PFLAG (hội phụ huynh của người LGBT) tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của ...