Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月6日星期一

Gia tăng số nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam: Cần ngăn chặn trước khi bùng ...

Gia tăng số nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam: Cần ngăn chặn trước khi bùng ...
- Những năm gần đây, mặc dù dịch HIV tại Việt Nam đang có xu hướng giảm, tuy nhiên, tình ... Thống kê cho thấy, trong số 20% MSM đi làm xét nghiệm HIV thì có tới 7% trong số đó có kết quả dương tính với căn bệnh thế kỷ này.