Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Gia tăng số nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam: Cần ngăn chặn trước khi bùng ...

Gia tăng số nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam: Cần ngăn chặn trước khi bùng ...
- Những năm gần đây, mặc dù dịch HIV tại Việt Nam đang có xu hướng giảm, tuy nhiên, tình ... Thống kê cho thấy, trong số 20% MSM đi làm xét nghiệm HIV thì có tới 7% trong số đó có kết quả dương tính với căn bệnh thế kỷ này.

Follow by Email