WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Gần 400 bạn trẻ tham gia ngày hội VietPride 2018 tại cộng đồng LGBT Bắc Ninh

Gần 400 bạn trẻ tham gia ngày hội VietPride 2018 tại cộng đồng LGBT Bắc Ninh
- Sự kiện VietPride với mục đích nhằm thay đổi nhận thức, thái độ xã hội, bảo vệ quyền cho nhóm thiểu số, và tạo ra những đối thoại về cộng đồng ...

Follow by Email