Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Gần 400 bạn trẻ tham gia ngày hội VietPride 2018 tại cộng đồng LGBT Bắc Ninh

Gần 400 bạn trẻ tham gia ngày hội VietPride 2018 tại cộng đồng LGBT Bắc Ninh
- Sự kiện VietPride với mục đích nhằm thay đổi nhận thức, thái độ xã hội, bảo vệ quyền cho nhóm thiểu số, và tạo ra những đối thoại về cộng đồng ...

Follow by Email