Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Cuộc diễu hành lớn nhất năm của cộng đồng LGBT

Cuộc diễu hành lớn nhất năm của cộng đồng LGBT
- Tuy nhiên, vẫn còn một thực tế là: cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) vẫn chưa thực sự nhận được sự chia sẻ của xã hội, ...

Follow by Email