Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Con gái Steve Jobs nói bố mình là kẻ xấu trong quyển hồi ký sắp xuất bản

Con gái Steve Jobs nói bố mình là kẻ xấu trong quyển hồi ký sắp xuất bản
- Lisa Brennan-Jobs kể tại cách mà Steve Jobs đã đối xử với mình và mẹ, ... mình, trước khi chịu thừa nhận điều đó với thế giới trong cuốn hồi ký của mình. ... con gái mình về chuyện giới tính và khuynh hướng khi cô bé chỉ mới 9 tuổi.

Follow by Email