Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月1日星期三

Chuyện tình ly kỳ của cặp đôi đồng tính từ ghét đến yêu, suýt mất nhau vì không có tự do

Chuyện tình ly kỳ của cặp đôi đồng tính từ ghét đến yêu, suýt mất nhau vì không có tự do
- Tình yêu của cộng đồng LGBT cũng vậy! Thế nhưng trước khi đến được với nhau và sống hạnh phúc, cả hai phải trải qua quãng thời gian come out ...