Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Chia sẻ của nữ bác sĩ về góc nhìn đối với cộng đồng LGBT khiến nhiều người phải suy ngẫm

Chia sẻ của nữ bác sĩ về góc nhìn đối với cộng đồng LGBT khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Đều là những con người khỏe mạnh, bình thường có xu hướng giới tính rõ rệt mà họ nhận ra. Tổ chức Tâm thần học của Mỹ xác nhận định hướng ...

Follow by Email