Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月3日星期五

Cặp đôi 'thân mật' ở rạp phim: Hành vi cần bị xử lý?

Cặp đôi 'thân mật' ở rạp phim: Hành vi cần bị xử lý?
- Hành động thân mật quá mức trong rạp chiếu phim cần bị xử lý” ... nhiều người lo ngại trước sự phát triển sớm, theo chiều hướng lệch lạc ở một bộ phận giới trẻ… ... Các thông tin về giới tính tràn lan, phim, ảnh, gameshow. Chúng ...