Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Càng bình đẳng giới, càng có ít phụ nữ trong các ngành STEM

Càng bình đẳng giới, càng có ít phụ nữ trong các ngành STEM
- Vậy làm sao để giải thích xu hướng các quốc gia ít có truyền thống về bình ... Và càng ở những nước có mức độ bình đẳng giới cao, tính theo Chỉ số ...

Follow by Email