Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月7日星期二

Càng bình đẳng giới, càng có ít phụ nữ trong các ngành STEM

Càng bình đẳng giới, càng có ít phụ nữ trong các ngành STEM
- Vậy làm sao để giải thích xu hướng các quốc gia ít có truyền thống về bình ... Và càng ở những nước có mức độ bình đẳng giới cao, tính theo Chỉ số ...