Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Bộ ảnh cưới của cặp đồng tính nữ: 'Khi tôi nhắn tin làm quen cô ấy trả lời là không thích con gái'

Bộ ảnh cưới của cặp đồng tính nữ: 'Khi tôi nhắn tin làm quen cô ấy trả lời là không thích con gái'
- Trong bộ ảnh cưới, cặp đôi đồng tính nữ này liên tục trao nhau nụ hôn đủ thấy tình cảm giữa hai người mãnh liệt như thế nào.

Follow by Email