Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月7日星期二

Bị từ chối khi còn là đàn ông, 2 năm sau cô gái chuyển giới lại 'cưa đổ' chính người từng từ chối mình

Bị từ chối khi còn là đàn ông, 2 năm sau cô gái chuyển giới lại 'cưa đổ' chính người từng từ chối mình
- Sau khi phẫu thuật chuyển giới, cô gái này đã tìm được hạnh phúc bên ... Nhưng đến năm 18 tuổi, những thắc mắc về giới tính ngày càng nhiều và Erin ... là "trai thẳng" đã khiến Minh Quang nhận ra xu hướng tính dục của bản thân.