Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月3日星期五

Bi kịch về chuyện tình của hai cô gái đồng tính ở Ấn Độ

Bi kịch về chuyện tình của hai cô gái đồng tính ở Ấn Độ
- Việc tự sát hai người phụ nữ ở Ahmedabad đã một lần nữa cho thấy người trong cộng đồng LGBT ở nước này vẫn bị kì thị và phải chịu xử phạt hình ...