Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Bi kịch về chuyện tình của hai cô gái đồng tính ở Ấn Độ

Bi kịch về chuyện tình của hai cô gái đồng tính ở Ấn Độ
- Việc tự sát hai người phụ nữ ở Ahmedabad đã một lần nữa cho thấy người trong cộng đồng LGBT ở nước này vẫn bị kì thị và phải chịu xử phạt hình ...

Follow by Email