Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月6日星期一

Bị bố mẹ từ, ép bỏ học, bắt đi chữa đồng tính, nam sinh Mỹ được cô giáo vận động quyên góp và ...

Bị bố mẹ từ, ép bỏ học, bắt đi chữa đồng tính, nam sinh Mỹ được cô giáo vận động quyên góp và ...
- Seth rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người, cậu nói rằng họ đã giúp cậu vững tin hơn về một xã hội mà cộng đồng LGBT không phải chịu bất ...