Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Bất chấp 'gạch đá', show hẹn hò vừa gặp đã hôn tới tấp tung 'cảnh nóng' của cặp đôi đồng tính nam

Bất chấp 'gạch đá', show hẹn hò vừa gặp đã hôn tới tấp tung 'cảnh nóng' của cặp đôi đồng tính nam
- Dường như bao nhiêu gạch đá show Date & Kiss cũng nhận hết và trong tập mới nhất họ còn mai mối cho người chơi thuộc cộng đồng LGBT.

Follow by Email