Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

10 câu phản biện về LGBT của Đào Bá Lộc đang gây chú ý trên MXH cả ngày nay!

10 câu phản biện về LGBT của Đào Bá Lộc đang gây chú ý trên MXH cả ngày nay!
- Màn phản biện được đánh giá là ”hết sức xuất sắc và thông minh” của ca sỹ Đào Bá Lộc - một cái tên tiêu biểu cho cộng đồng LGBT trong showbiz ...

Follow by Email