Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Tương lai ảm đạm của 34 triệu nam giới Trung Quốc 'tồn kho'

Tương lai ảm đạm của 34 triệu nam giới Trung Quốc 'tồn kho'
- Tuy nhiên, chừng nào sự mất cân bằng giới tính không được giải quyết, ... nay không giải quyết được những xu hướng nhân khẩu học mất cân đối?

Follow by Email