WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Tương lai ảm đạm của 34 triệu nam giới Trung Quốc 'tồn kho'

Tương lai ảm đạm của 34 triệu nam giới Trung Quốc 'tồn kho'
- Tuy nhiên, chừng nào sự mất cân bằng giới tính không được giải quyết, ... nay không giải quyết được những xu hướng nhân khẩu học mất cân đối?

Follow by Email