WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Tỉnh Aceh của Indo lại phạt roi người đồng tính

Tỉnh Aceh của Indo lại phạt roi người đồng tính
- CNN đưa tin các tổ chức nhân quyền vận động cho quyền của cộng đồng LGBT đã lên tiếng phản đối sau khi có khoảng hơn 15 ...

Follow by Email