Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Ryan Reynolds muốn có thêm các giới tính khác trong thương hiệu phim 'Deadpool'

Ryan Reynolds muốn có thêm các giới tính khác trong thương hiệu phim 'Deadpool'
- Đây cũng là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên nói về một quan hệ “giới tính khác” (LGBT) trên màn ảnh. Hai nhân vật nữ Teenage Negasonic Warhead ...

Follow by Email