Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Mỹ: Bạn bè tổ chức đám tang cho người chuyển giới bị cha mẹ chối bỏ

Mỹ: Bạn bè tổ chức đám tang cho người chuyển giới bị cha mẹ chối bỏ
- Việc này khiến cho nhiều người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) tại địa phương cảm thấy bất bình. Sau khi bày tỏ sự ...

Follow by Email