Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Meghan 'khóa môi' Harry trên sân khấu trao giải đấu từ thiện

Meghan 'khóa môi' Harry trên sân khấu trao giải đấu từ thiện
- viên đội polo chiến thắng trong giải đấu Sentabale Polo Cup nhằm gây quỹ cho các em nhỏ và thiếu niên ở Lesotho và Botswana mắc HIV/AIDS.

Follow by Email