Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con

Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con
- Lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong ba con đường chính (chiếm từ 25 đến 40%) làm lây truyền HIV/AIDS. Nếu không được điều trị dự phòng ...

Follow by Email