Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Gần 50% người LGBT không công khai tại nơi làm việc

Gần 50% người LGBT không công khai tại nơi làm việc
- Mỹ từ lâu đã được đánh giá là một quốc gia thân thiện và cởi mở đối với cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới). Tuy nhiên, vẫn còn rất ...

Follow by Email