Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Gần 50% người LGBT không công khai tại nơi làm việc

Gần 50% người LGBT không công khai tại nơi làm việc
- Mỹ từ lâu đã được đánh giá là một quốc gia thân thiện và cởi mở đối với cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới). Tuy nhiên, vẫn còn rất ...

Follow by Email